Adatok - Magánszemély
Választott tagsági forma *
Név *
vez.név ker.név
Születési idő *
éééé.hh.nn Ha Safari-t használsz először kattints ide!
Születési hely *
Anyja neve *
Telefonszám *
+36...
Email cím *
Lakcím *
Díjbekérő / E-számla
Az email címmel megegyezik.
Facebook azonosító
Bemutatkozás pár mondatban *
Pl. Tapasztalat, repült típusok, témán belüli érdeklődési kör
Honnan hallott(ál) az egyesületről? *
  Igen, ezúton kinyilvánítom, hogy a Drónpilóták Országos Egyesületének a tagja kívánok lenni. Az Egyesület Alapszabályát megismertem, az abban foglalt rendelkezéseket magamra nézve kötelezőnek tekintem, a tagsági kötelezettségek teljesítését vállalom. Továbbá kijelentem, hogy nem folytatok üzleti tevékenységet pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatosan. Vállalom, hogy az Egyesület részére a megállapított tagdíjat rendszeresen megfizetem. *

  Igen, egyetértek az aktuális adatkezelési és adatvédelmi szabályzatokkal és a jelentkezésemmel elfogadom azt! *

  Minden adatot helyesen és felelősségteljesen adtam meg, ügyelve az esetleges ékezetekre is! *

  Igen, elfogadom és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem az Egyesület Etikai Kódexében foglaltak betartását és kötelezvényeit. *

* = kitöltése kötelező
Kivonat az Alapszabályból, a tagsági formákat érintően.
Az Egyesület tagsági formái:

a) Rendes tagok
- Magánszemély tag: természetes személy, aki kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet nem folytat.

- Kereskedelmi tag: jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (Egyéni vállalkozó, valamint egyéb céges formák), melyek kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytatnak

- Nonprofit tag: olyan szervezetek, amelyek működése nem a haszonszerzésre irányul (pl. oktatási intézmények, civil szervezetek stb.)

b) Különleges jogállású tagok

- Pártoló tagság az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. Pártoló tag, csak természetes személy lehet. A pártoló tag, tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

- Tiszteletbeli tagok lehetnek az Elnökség felkérésére azok a magyar vagy külföldi állampolgárok, akik az Egyesület szaktevékenységének valamelyikében kiemelkedő értékű munkásságot fejtenek ki és eredményeket érnek el. A tiszteletbeli tagok részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésein és rendezvényein, szavazati jog nélkül. Tiszteletbeli tag vezető tisztségviselőnek nem választható. A tiszteletbeli tagok mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól. A tiszteletbeli tagok felkérését a Közgyűlés hagyja jóvá.

Az Egyesület rendes tagjának jogai:

- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, felszólalhat és kérdéseket is feltehet;
- a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
- felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;
- választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
- indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
- betekinthet az Egyesület nyilvántartásába, irataiba,
- a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti,
- az egyesület szolgáltatásait igénybe veheti.

Az Egyesület tagja vállalja a frekvenciahasználat szabályainak és az egyesület kötelező érvényű ajánlásainak betartását. Szabálysértés esetén az elnökség kezdeményezi a tag kizárását

Tagdíjak a 2019 évben és azt követően:
(/év alatt az adott tárgyévet értjük!)

- Magánszemély (Rendes) tag: 10.000 Ft/év
- (Magánszemély) Pártoló tag: 5.000 Ft/év
- Kereskedelmi tag: 50.000 Ft/év
- Non-profit tag: 5.000 Ft/év
- Tiszteletbeli tag: 0 Ft/év

Az éves tagdíjat minden év január 31-ig, vagy belépéskor kell kifizetni. Az év közben belépő tag - kivéve a kereskedelmi tagot - az egész éves díjat kell fizesse, attól függetlenül, hogy az év melyik hónapjában lép be az Egyesületbe.
Az új kereskedelmi tagként belépők, negyedéves bontásban teljesíthetik az első év tagdíját az alábbiak szerint:

- Tárgyév január/február/március hónapban belépve: 50000Ft (teljes évi)
- Tárgyév április/május/június hónapban belépve: 37500Ft (háromnegyed évi)
- Tárgyév július/augusztus/szeptember hónapban belépve: 25000Ft (félévi)
- Tárgyév október/november/december hónapban belépve: 12500Ft (negyed évi)

Kizáráskor, kilépéskor a tagdíj nem kapható vissza

Fontos! A tagdíj nem egyezik meg, és nem is fedezi a biztosítás díját!
2.0 build20190102