Címlap » Közgyűlést tartunk!

Közgyűlést tartunk!

Alulírott Petró Balázs elnök, a Magyar FPV (First Person View – Első személy szemszögéből) Egyesület (székhelye: 1213 Budapest, Tutajos utca 8.; a továbbiakban: Egyesület) képviselője értesíti Önt, hogy az Egyesület

k ö z g y ű l é s t tart

  • 2015. október 08-án, 18:00 órai kezdettel,
  • helyszíne: Biczi és Turi Ügyvédi Iroda / 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III/1.

A taggyűlés napirendi pontjai a következők:

  • Az Egyesület új székhelyéről való határozás
  • Az Egyesület nevének megváltoztatásáról való határozás
  • Határozás elektronikus hírközlő rendszerek igénybevételéről a Közgyűlés, az Ellenőrző Bizottság, illetve az Elnökség ülésein való döntéseknél
  • Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
  • Jogi képviselő megbízása

A közgyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy az eredeti napirenden szereplő ügyek megtárgyalása végett megismételt közgyűlés megtartására kerül sor. A megismételt közgyűlés időpontja: 2015. október 08, 19:00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: Biczi és Turi Ügyvédi Iroda / 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III/1.

Tájékoztatom, hogy a megismételt közgyűlés a jelen meghívóban közölt napirendi pontok körében, a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Budapest, 2015. szeptember 28

Petró Balázs elnök Magyar FPV (First Person View) Egyesület

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook