Címlap » A pilóta nélküli légijárművekről szóló előterjesztés véleményezése (2017.01.13)

A pilóta nélküli légijárművekről szóló előterjesztés véleményezése (2017.01.13)

A Drónpilóták Országos Egyesülete az alábbi észrevételeket juttatta el az NFM Jogszabály-előkészítő Főosztálya részére.
 

A pilóta nélküli légijárművekről szóló NFM rendelet

A 6. § (3) és (6) bekezdésének összevonását és módosítását javasoljuk az alábbiak szerint:

(3) Pilóta nélküli légijármű a működtetése során 30 méterre közelítheti meg a közlekedésben részt vevő járműveket és hozzájárulásuk nélkül a repülésben részt nem vevő személyeket.

Indoklás: A gyakorlatban elegendő lehet a szóbeli hozzájárulás vagy ráutaló magatartás. Az írásos hozzájárulás a pilóta nélküli légijármű vezető érdeke lehet, amennyiben egy esetleges utólagos eljárás során minden kétséget kizáróan bizonyítani szeretné a hozzájárulás meglétét, továbbá a javasolt szöveg áttekinthetőbb.

6. § (4) bekezdésének törlését javasoljuk.

Indoklás: A rendelkezés értelmében saját területen, alacsony magasságig sem működtethetők a pilóta nélküli légijárművek. Az üzleti és hobbi célú repülések megkülönböztetése a gyakorlatban nehézkes, ugyanis kérdéses, hogy az üzleti felhasználást milyen dokumentumokkal kellene igazolni.

Javasoljuk, hogy amennyiben szigorúbb szabályok vonatkoznának a belterületen történő repülésekre, akkor a szigorítás a 2. kategóriának megfelelő képzés elvégzésére irányuljon.

6. § (5) bekezdésének törlését javasoljuk.

Indoklás: A 3. § (1) bekezdése általánosságban rendelkezik a működtetés biztonságáról.

7. § (2) d) pontját javasoljuk az alábbiak szerint módosítani:

d) a pilóta nélküli légijármű vezetéstől eltiltottak.

Indoklás: Egyértelműsítő megjegyzés.

8. § (1) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

(1) A pilóta nélküli légijármű és a pilóta nélküli légijármű vezető között a repülés teljes időtartama alatt látást támogató eszközök igénybevétele nélkül folyamatos és közvetlen vizuális kapcsolatnak kell fennállnia, kivéve a segítő személlyel végrehajtott FPV repülést.

Indoklás: A segítő személlyel végrehajtott FPV repülés tiltása repülésbiztonsági szempontból nem indokolt, hiszen a segítő személy a repülés időtartama alatt folyamatosan követi a pilóta nélküli légijármű mozgását.

8. § (2) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

(2) A pilóta nélküli légijármű napkeltétől napnyugtáig tartó időszakon kívül, a fel,-és leszállás helyszínét, valamint a pilóta nélküli légijárművet kivilágítva a 34. §-ban vagy a 35.§-ban meghatározott képesítés megléte esetén működtethető.

Indoklás: A napkeltétől napnyugtáig tartó időszakon kívül történő repülés által okozott kockázat csökkentésére irányuló intézkedés lehet a 2. kategóriában megkövetelt képzés elvégzése.

8. §(4) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

(4) Egy pilóta nélküli légijármű vezető több pilóta nélküli légijármű vezetése során:

a, olyan technológiát kell alkalmazni, amely biztosítja a pilóta nélküli légijárművek egy rendszerként történő vezetését,

b, a pilóta nélküli légijármű vezető mellett segítő személynek kell tartózkodni és

c, a pilóta nélküli légijármű vezetőnek a 34. §-ban vagy a 35. §-ban meghatározott képzés elvégzése szükséges.

Indoklás: Jelenleg is rendelkezésre áll már az a technológia, amely képes megvalósítani a több pilóta nélküli légijármű egyidejű működtetését, ezért nem indokolt a technológia jogszabályi szintű tiltása. A kockázat csökkentése érdekében javasolt ebben az esetben a 2. kategóriának megfelelő képzés megkövetelése, valamint a segítő személy jelenléte. Álláspontunk szerint ezek az intézkedések kellő biztonságot nyújthatnak az ilyen rendszerek működtetésére.

10. § -t javasoljuk a következő (2) bekezdéssel kiegészíteni:

(2) 1. kategóriába tartozik az a pilóta nélküli légijármű, amelynek maximális felszálló tömege legfeljebb 5 kg és működtetése a rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló épülettől számított 300 méterre történik.

Indoklás: A külterületen használt pilóta nélküli légijármű alacsonyabb kockázatot jelent, valamint külföldi példák gyakorlata hasonló követelményeket támaszt ebben a méretkategóriában. Továbbá a repülőmodellező felhasználók széles körének lehetőséget biztosítanánk arra, hogy szabályos keretek között repülhessenek.

14. § új bekezdésbe javasoljuk a következőt:

Amennyiben a 2. kategóriába tartozó pilóta nélküli légijármű működtetése VII. osztályú repülőtéren történik, a pilóta nélküli légijárművet vezető személynek a 12. § (1) bekezdésben meghatározott képesítéssel kell rendelkezni.

Indoklás: Javasoljuk, hogy a VII. osztályú repülőtéren történő működtetés esetén is kötelező legyen az e-learning képzés elvégzése, amely költséggel nem jár, de az alapvető ismeretek elsajátításában segítséget nyújthat. A tervezet ebben a formában arról rendelkezik, hogy a VII. osztályon nem szükséges még ennek megléte sem.

15. § (1) c) pontjának törlését javasoljuk.

Indoklás: Egyértelmű meghatározás hiányában szükségtelen követelmény.

15. § (2) a) törlését javasoljuk, helyette külön pontban említését javasoljuk az alábbiak szerint:

Amennyiben a 2. kategóriába tartozó pilóta nélküli légijármű autonóm repülésre is képes, olyan berendezéssel kell rendelkeznie, amely jelzést ad vagy lehetővé teszi, hogy a pilóta nélküli légijármű a pilóta nélküli légijármű vezető beavatkozása nélkül repüljön vagy a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyeztetve leszálljon, amennyiben a pilóta nélküli légijármű üzemanyagának kifogyásának veszélye, akkumulátorának lemerülése vagy meghibásodása áll fenn.

Indoklás: Az üzemanyag kifogyása vagy akkumulátor lemerülése esetén az emberi döntés jobb eredményre vezethet, mint az előre definiált eljárás.

A 16. §-ban is a fentiekben foglaltak figyelembe vételét javasoljuk.

17. § új bekezdésbe javasoljuk a 14. §-hoz hasonlóan az e-learning megkövetelését.

23. § (8) a) pontját javasoljuk az alábbiak szerint módosítani:

a) a felső határa legfeljebb 1000 láb AGL és

Indoklás: A tervezet szerint a megadott feltételek mellett az ország magasabban fekvő pontjain nem lenne igényelhető a légtér. Az 1000 láb AGL nagyságrendileg megegyezik az 1500 láb AMSL-lel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér végső megközelítési területén.

25. § (1) a) pontjának törlését és helyette az alábbi (1) bekezdést javasoljuk:

(1) Amennyiben a pilóta nélküli légijármű lakott terület felett repül, a pilóta nélküli légijármű vezetőn kívül legalább egy segítő személynek a pilóta nélküli légijármű vezető mellett kell tartózkodnia, kivéve, ha a repülés magánterület felett, a földterület tulajdonosának, vagyonkezelőjének vagy földhasználati jog jogosultjának hozzájárulásával történik.

Indoklás: Mivel a pilóta nélküli légijármű számára a fel és leszállóhely jól látható módon a tervezet szerint kijelölésre kerül, a pilóta magatartása utal a tevékenységére és a vezetéshez használt eszköz is könnyen felismerhető, továbbá a segítő személy is tartózkodik a helyszínen, ezért a piktogramos ruházat nem növeli a repülés végrehajtásának biztonságát.

34. § (1) bekezdését javasoljuk a következő c) és d)ponttal kiegészíteni:

c) a napkeltétől napnyugtáig tartó időszakon kívül pilóta nélküli légijárművet működtetni és

d) több pilóta nélküli légijárművet egyidejűleg működtetni.

35. § (2) bekezdését javasoljuk a következő d) ponttal kiegészíteni:

d) a napkeltétől napnyugtáig tartó időszakon kívül pilóta nélküli légijárművet működtetni és

e) több pilóta nélküli légijárművet egyidejűleg működtetni.

Indoklás: a 8.§ (2) és (4) bekezdésének módosítása miatt szükséges a szakasz módosítása.

 

A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

37/A. § d)-g) pontjainak törlését javasoljuk.

Indoklás: Nem minden esetben értelmezhető a pilóta nélküli légijárművek esetében, valamint indokolatlan terhet jelent az igénylők számára.

37/A. § (2) pontjának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint:

(2) A VII. osztályú repülőtér kizárólag a rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló épületektől számított 300 méternél nagyobb távolságra vagy az érintett épületek tulajdonosainak vagy vagyonkezelőjének hozzájárulásával létesíthető.

37/A. § (3) pontjának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint:

(3) A VII. osztályú repülőteret ellenőrzött légtérben csak az illetékes légiforgalmi szolgálat hozzájárulásával lehet kijelölni.

Indoklás: A Korm. rendelet módosításában új osztályként szerepel a VII. osztályú repülőtér, amelyet a véleményezők támogatnak. A tervezet azonban ennek létesítését (bejelentését) csak lakott területen és ellenőrzött légtéren kívül engedélyezné, azonban számos jelenleg a modellezés helyszíneként szolgáló terület nem teljesíti ezeket a feltételeket. Javasoljuk, hogy amennyiben a VII. osztályú repülőtér az említett két kritériumnak nem felel meg, tehát lakott területen belül vagy ellenőrzött légtérben található, arra is legyen lehetőség az illetékes légiforgalmi szolgálattal történő megállapodás vagy a környező terület tulajdonosok jóváhagyását követően. A reptéri rendben meghatározhatóak további korlátozó feltételek (pl. tömeg és repülési magasság tekintetében), amennyiben a légiforgalmi szolgálat vagy az érintett tulajdonosok hozzájárulásához ez szükséges.

 

A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendeletet

Javasoljuk a Korm. rendeletet úgy módosítani, hogy abban egyértelműen rögzítésre kerüljön, hogy a felelősségbiztosítás nem terjed ki a – pilóta nélküli légijárművekről szóló NFM rendeletben meghatározott – 250 gramm alatti játékokra, ugyanis e rendelet tervezet nem rendelkezik külön arról, hogy a játékokra nem szükséges a biztosítás, ugyanakkor a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény értelmében ezeket az eszközöket is pilóta nélküli légijárműveknek kell tekintenünk.

2/A. § (1) a) pontját az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

a) 0,25 kg -2 kg maximális felszálló tömeg között 3 000 000 Ft,

Indoklás: Az eszköz alkalmazási céljától függetlenül, alacsony tömegük miatt, valamint az NGM rendelet módosításának értelmében, amely szerint ezekkel az eszközökkel csak 30 méterre lehet eltávolodni a vezetőtől, így nem jelentenek komoly kockázatot a földön tartózkodó személyekre és a többi légijárműre, így álláspontunk szerint nem szükséges ezen eszközökre a felelősségbiztosítás megléte.

2017. január 13.

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook