KP index

A DRÓNOZÁS ÉLMÉNYE / fotó-videó pályázat részvételi szabályzata

A Drónpilóták Országos Egyesülete (DOE) a pilóta nélküli légijárművek népszerűsítése érdekében meghirdeti fotópályázati felhívását hobby felhasználók részére, a légiközlekedést, ezzel kapcsolatos közösségi életet és tevékenységet népszerűsítő beküldésére.

A pályázat 2023. január 20. napján lezárult

A DRÓNOZÁS ÉLMÉNYE

fotó-videó pályázat részvételi szabályzata

 

 

A Drónpilóták Országos Egyesülete (DOE) a pilóta nélküli légijárművek népszerűsítése érdekében meghirdeti fotópályázati felhívását hobby felhasználók részére, a légiközlekedést, ezzel kapcsolatos közösségi életet és tevékenységet népszerűsítő beküldésére.

 

A pályázat szervezője: Drónpilóták Országos Egyesülete

nyilvántartási száma: 01-02-0015554

doe.hu

1164 Budapest, Csókakő u 6/A

 

 

Részvételi feltételek

 

A pályázaton nevezési díj befizetése nélkül bárki részt vehet, amennyiben nem minősül profi fotósnak (profi, aki alkalomszerűen, vagy rendszeresen megrendelésre készít felvételeket díjazás ellenében.

 1. életévüket betöltött, de 18. életévüket be nem töltött pályázók esetén szülői hozzájárulás szükséges.

A pályázatra 2022.12.24-től, 2023.01.20-ig beérkezett pályaműveket fogadjuk.

 

A DOE azon pályázatokat értékeli, amelyek megfelelnek jelen pályázati kiírás feltételeinek, tartalmi és formai szempontból egyaránt.

 

A beküldendő fotók-videók kategóriái:

 • természetfotó (természeti különlegességekről, tájakról készült) légifelvételek
 • építményekről készült légifelvételek
 • közösségi – légiközlekedéssel kapcsolatos – rendezvényről készült felvételek

Lakott terület, illetve emberek közelében végzett légiműveletekkel kapcsolatos légifelvételek esetében kérünk nyilatkozatot arról, hogy a felvétel a szükséges légtér és egyéb engedély, vagy hozzájárulással készült.

 

Formai előírások:

A pályázatra kizárólag *.jpg formátumú legfeljebb 8 MB méretű digitális fotófelvétellel lehet pályázni. A beküldött fotófelvételek száma pályázónként legfeljebb 3 db lehet. A harmadik kép után érkezett felvételeket a DOE az értékelésnél nem veszi figyelembe. Videó tartalmat kérjük Youtube eléréssel küldeni (link).

 

A felvételeket az info@doe.hu címre kérjük megküldeni a pályázó adataival (név, lakcím, életkor, elektronikus elérhetőség.) A felvételek beküldésével a jelentkező elfogadja jelen részvételi szabályzatot, valamint a mellékelt adatkezelési tájékoztatót. A pályázó a felvételek beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a DOE a beküldött fotófelvételeket a közösségi oldalain, valamint a hírlevelében közzé tegye, térítés nélkül korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj megfizetése nélkül, területi és időbeli korlátozás nélkül, de a pályázó nevének feltüntetésével. A pályázó a beküldött felvételekkel szabadon rendelkezhet.

 

A felvételek mellett kérjük feltüntetni a készítő nevét (képcím_vezeteknev_keresztnev formátumban)

 

A pályázatra olyan fényképfelvételek küldhetők be, melyek a 2022. évben készültek. A pályázó kizárólag a saját maga által készített, eredeti alkotással pályázhat.

 

 

A pályázatokat a DOE elnöksége bírálja el, akik a fényképfelvételeket és videókat 1-10-es skálán pontozzák. A nyertes személy az az alkotó lesz, akinek a fényképfelvétele a legtöbb pontszámot kapja.  Egy személy csak egy nyereménynek lehet jogosultja. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A IV.-X. helyezéseket, közönség szavazással a Drónpilóták Országos Egyesülete, nyilvános facebook csoportban megjelenített képek közül legtöbb lájkot kapott nevezők kapják.

 

A pályázat díjazása kategóriánként:

 1. – III. helyezés:         tárgyjutalom

IV-X.         helyezés:         Ajándékcsomag

 

A díjazottokat esetlegesen terhelő adófizetési kötelezettség megfizetését Szervező nem vállalja át.

 

A díjra való jogosultság nem átruházható. A DOE a tárgynyeremény esetleges hibájáért a felelősségét kizárja, de a forgalmazói garanciáról gondoskodik.

 

A beküldött Pályázatokat a DOE elnöksége 2023. január 31. napjáig bírálja el, ezt követően a megadott e-mail címen értesíti a nyerteseket. A nem díjazott pályázók nem kerülnek értesítésre. A DOE nem vállal felelősséget a pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 

A pályázat során a résztvevő kizárólag saját személyes adatait adhatja meg, a jelen szabályzatban megjelölt módon. A pályázó a fénykép-videó felvétel beküldésével kifejezetten szavatolja, hogy a felvételek más személy jogát nem sértik, egyben tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jogsértésből eredő felelősség keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint ezekkel a költségekkel kapcsolatosan felmerült díjak és költségek megtérítésére a pályázót terheli.

 

Pályázó a 1. sz. mellékletben rögzített Adatvédelmi irányelveket a fotófelvételeinek beküldésével fogadja el.

 

 1. számú melléklet

Adatkezelési Tájékoztató

A DRÓNOZÁS ÉLMÉNYE

fotópályázathoz

 

 

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Drónpilóták Országos Egyesülete (DOE) a személyes adatok védelme és az érintettek tájékoztatása érdekében az weboldalán feltüntetett adatvédelmi szabályzatát az alábbiakkal egészíti ki.

 

Az adatkezelési műveleteket a DOE úgy szervezi és hajtja végre, hogy a személyes adatok kezelésével érintettek magánszférájának a legmagasabb fokú védelme biztosítva legyen.

 

Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az adatok károsodása és véletlen elvesztése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A DOE által végzett adatkezelés megfelel a GDPR adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Adatkezelő a személyes adatokat egyrészt minden esetben úgy kezeli, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabály előírásának, másrészt pedig az adatkezelés közben tisztességesen és átlátható módon jár el.
 • Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni. Az adatkezelő kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat.
 • Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk. Az Adatkezelő csupán annyi személyes adatot gyűjt az Érintettről, amennyire feltétlen szüksége van a megjelölt cél megvalósulásához.
 • Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

 

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az Érintetteket az adatkezelésről.

 

A jelen pontban részletezett Adatkezelési tájékoztató többek között tájékoztatást nyújt a pályázónak a pályázat során történő személyes adatainak kezeléséről úgy, mint a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat a pályázó az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire is.

A jelen pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, azaz nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen. A pályázatban való részvétel előfeltétele ugyanakkor a személyes adatok megadása, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulás.

 

A pályázó a Részvételi szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadásával és a fényképfelvétel beküldésével megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását.

 

1.1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK

A pályázat szervezője a Drónpilóták Országos Egyesülete (székhely: 1064 Budapest, Csókakő u 6/b.; nyilvántartási száma: 01-02-00115554), e-mail cím: info@doe.hu a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szervező).

 

Az adatok feldolgozását a szervező megbízásából nyereményeket kézbesítő cég végezheti, továbbiakban: Adatfeldolgozó. Amennyiben az adatfeldolgozóval kapcsolatos kérdése merül fel, úgy a pályázónak lehetősége van jelezni a elnokseg@doe.hu e-mail címen.

 

1.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a pályázattal összefüggésben, a pályázat lebonyolítási időtartama alatt a pályázók nevezésének nyilvántartása, értékelés lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatokat a pályázat lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a pályázat lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

A pályázók a jelen pályázatban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a publikálhassa a nyertes pályázók nevét és fotóját a DOE közösségi oldalain (weboldal, Facebook, Instagram, Hírlevél, egyesületet népszerűsítő szórólap, vagy rollup). Ennek megfelelően a nyertesek a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és alkotásuk nyilvánosságra hozatalához, ezen adatokat Szervező térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett a nyeremények átadását követően maximum öt [5] éves határozott időtartamig.

 

1.3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a pályázó a Részvételi szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadásával és a nevezés beküldésével megad.

Az adatkezelés jogalapja a pályázó önkéntes hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik. [a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről]. A pályázó a Részvételi szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadásával és a nevezés beküldésével hozzájárul, hogy az Adatkezelő a pályázók által a nevezés során megadott személyes adatokat kezelje, továbbá, hogy Adatfeldolgozókat igénybe vegyen. Az adatkezelés-, és feldolgozás jogalapja jelen tájékoztatás ismeretében az érintettek, azaz a pályázók előzetes és részletes tájékoztatásán alapuló, önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

 

1.4. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Nevezés során a pályázók személyes adatainak kezelése és feldolgozása – a pályázó által megadott – alábbi személyes adatokra terjed ki:

 • teljes név;
 • életkor;
 • email cím;
 • kizárólag nyertes pályázatok esetén az alábbi adatok: lakcím, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, születési hely és idő, anyja neve, bankszámlaszám;
 • minden egyéb a pályázaton történő részvétellel kapcsolatban a pályázó által a DOE részére nyilvánosságra hozott adat;

 

Pályázatban való részvétel feltétele a személyes adatok megadása.

 

1.5. KIK ISMERHETIK MEG A REGISZTRÁLT ADATOKAT? 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából eljáró alábbi Adatfeldolgozó végezheti:

– Nyeremények kézbesítése céljából a nyereményeket kézbesítő vállalkozás,

– közösségi oldalakat és hírlevél adatbázist kezelő vállalkozás (Ezek a DOE adatvédelmi oldalán kerülnek felsorolásra)

 

Az Adatkezelők a pályázó személyes adatait harmadik személyeknek semmilyen formában nem adja el, nem továbbítja, illetve nem adja át a pályázó erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása nélkül.

 

1.6. A PÁLYÁZÓ JOGAI A KEZELT ADATAIVAL KAPCSOLATBAN

A pályázót megilleti az adataihoz történő hozzáférés joga. A hozzáférés joga alapján,  a pályázó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és  amennyiben azok kezelése folyamatban van, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: adatkezelés céljáról, a pályázóra vonatkozó személyes adatok kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, ha ez pontosan nem határozható meg úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a pályázat érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a pályázónak a pályázaton való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik.

 

Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha a pályázó ezt kéri. Pályázó az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozását kérni:

 

– a pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és a pályázó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– a pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a pályázó jogos indokaival szemben.

 

Amennyiben az Adatkezelő a pályázó adatainak helyesbítése, adatkezelés korlátozza vagy az adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a pályázót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

A pályázót megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az adathordozhatósághoz való jog keretében a pályázó jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor a pályázó kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

 

A pályázót megilleti a tiltakozás joga. A pályázó saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a pályázó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a pályázó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a pályázó önkéntes hozzájárulásán alapul, a pályázót megilleti a hozzájárulásának visszavonásának joga, azaz jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. Ez ugyanakkor nem érinti visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a hozzájárulás visszavonására a pályázat érvényes időtartamának befejezése előtt következik be úgy a pályázónak a pályázaton való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik. 

 

1.7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben a pályázó úgy érzi ennek nem felelt meg a Szervező, illetve a fent említett jogokkal kapcsolatos kérdése, merül fel, jogával élni kíván, úgy a pályázónak lehetősége van jelezni a elnokseg@doe.hu e-mail címen, vagy a következő postai címen: 1064 Budapest, Csókakő z 6/b.

Amennyiben a pályázó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint a hatáskörrel rendelkező szervhez, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391 1400).

Továbbá amennyiben a pályázó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

1.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a fentiekben megjelölt személyes adatokat kizárólag elektronikusan, az informatikai rendszerében tárolja. Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról és védelméről.

 

Az informatikai rendszer működtetése során a szükséges védelmi megoldások biztosítják, hogy Érintettek adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

 

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

 

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

1.9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelési szabályok folyamatos változása miatt, időről időre felülvizsgálja és az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa, hogy minél magasabb szintű védelmet biztosíthasson a pályázó adatainak kezelése során. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a weboldalunkon érhető el.

Jelen Adatkezelési tájékoztatóra a 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (közismert nevén a GDPR) valamint a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2022. december 20.

 

 1. Csevár Antal

DOE alelnök

adatvédelmi tisztviselő

 

Neked ajánljuk ...

Új kategória a légtérben

Tanúsítási célú veszélyes légtér Az építési és közlekedési miniszter módosította a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló rendeletet és új

Tovább olvasom »

MyDroneSpace app

A légiközlekedési szabályok 2021 évi változásával a hazai drónosoknak kötelező a MyDroneSpace alkalmazás használata. A repülési területet az alkalmazásban akkor is

Tovább olvasom »

UAV Forecast app

A drónosok egyik legnépszerűbb alkalmazása, amely az időjárási viszonyainak aktuális állapotát és várható jellemzőit mutatja, majd az előre beállított paraméterek (szélsebesség,

Tovább olvasom »