KP index

2022/04 – Hírlevél

MEGHÍVÓ

A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 

  1. évi rendes közgyűlésére

FIGYELEM: A közgyűlés megtartására és a szavazásra elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével (online módon) kerül sor.

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Elnökség a Drónpilóták Országos Egyesületének az éves rendes közgyűlését a Ptk 3:72. § (1) bekezdése alapján hívja össze.

Tájékoztatás a közgyűlés megtartásának módjáról, helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról:

A rendes közgyűlés tartására és a szavazásra elektronikus hírközlő eszközökkel kerül sor. 

A rendes közgyűlés időpontja: 2022. május 24. (kedd) 18. óra

A rendes közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők);
  2. A Drónpilóták Országos Egyesülete 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása;
  3. A Drónpilóták Országos Egyesülete Elnökségének 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása
  4. Az egyesület 2022. évi költségtervének elfogadása.

Az egyesület 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának tervezetét, az Elnökség 2022. évi szakmai beszámolóját és a 2022. évi költségtervet a meghívóval együtt küldjük ki a tagoknak, egyben az egyesület zárt honlapján (csak tagoknak elérhető felületén) is közzétesszük. A DOE/felhasználói fiók a tag saját belépési adatával érhető el. Amennyiben az elérésnek akadálya van, kérjük az elnökség felé haladéktalanul jelezni. (elnokseg@doe.hu)

A közgyűlés megtartásának módja:

A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A tag a közgyűlés ülésén tagsági jogait elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolhatja. Erre a Ptk 3:74. § (2) bekezdése és az egyesület alapszabályának IV. 4. pontja ad lehetőséget. A tagok azonosítása a honlap tagi felületére a tagi azonosítóval (név, jelszó) történő belépéssel lehetséges. A tagi oldalon helyeztük el az elektronikus kommunikációba történő belépés linkjét is, amely a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosítja. A szavazásra kizárólag elektronikus úton az egyesület honlapján a tagi felületre történő belépéssel van lehetőség.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem számítunk arra, hogy az első rendes közgyűlés 2022. május 24-i ülése határozatképes lesz.

A közgyűlésen a tagok helyett kizárólag közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az Elnökség vagy a Felügyelőbizottság tagja. A meghatalmazást a közgyűlés megkezdését megelőzően az Elnökség részére el kell juttatni.

Megismételt közgyűlés

A 2022. május 24-én tartandó rendkívüli közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2022. május 28-án (szombaton) 10.00 óra

Tájékoztatom, hogy a megismételt rendkívüli közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a résztvevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül.

A meghívót az egyesület tagjai a belépési nyilatkozaton megadott elektronikus címükre küldeményként kapják meg, egyúttal az elnökség gondoskodik a meghívónak a DOE oldalán való nyilvános közzétételéről is.

Kelt Budapesten, 2022. május 6. napján

Sipos Márió 

elnök

Drónpilóták Országos Egyesülete

Melléklet:

a DOE 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolója

a DOE Elnökség szakmai beszámolója

a DOE Elnökség 2022. évi költségterve

Jelen körlevelet a Drónpilóták Országos Egyesületének aktív tagjai kapják

 

Tudnivalók összefoglalása:

A közgyűlésen való részvétel a DOE tagi felületén a tagi azonosítóval történő belépést követően lehetséges. 

A közgyűlés első időpontja: 2022.05.24. (kedd) 18.00 óra

A megismételt közgyűlés időpontja: 2022.05.28. (szombat) 10.00 óra

A közgyűlés elektronikus kommunikációjába történő belépés linkjét, továbbá a szavazási felületet a tagi oldalon helyeztük el.

Hírlevél - fejléc

Neked ajánljuk ...