KP index
Hírlevél - fejléc

2022/12 – Hírlevél

Új év, új lehetőségek várnak ránk. Minden társunknak, reptetésben, eredményekben és boldogságban gazdag új évet kívánunk! Az Egyesület vezetése eredményesnek tartja az elmúlt évet és reméljük társaink is érzik a korábbi évekhez képest az erősen pozitív változást. Az Elnökség munkájához többen hozzájárultak, akiknek ezúton is köszönjük a segítséget, számítunk rájuk a jövőben is.

Változás? Mi sem szemlélteti jobban a jogalkotás evolúcióját, mint az EASA 2022-ben kiadott módosításai, amelyek mindenképpen pozitív irányba terelik a jogszerű felhasználás, ezekkel a módosításokkal szélesedő lehetőségeit. Hazai viszonylatban is haladnak a dolgok, hiszen minden érintett szervezet törekvése a Magyar Drón Koalícióban összpontosul. A rokonszervezettől függetlenül is folytatjuk lobbitevékenységünket és egy rövid, eddig nem ismertetett részletet is megosztunk most.

A törvényben előírt applikációval kapcsolatban, feltártuk azt a hiányosságot, amely eléggé közismert, miszerint más légtérszereplők nem veszik figyelembe a jelöléseket. A Hungarocontrol részéről kaptunk érdemleges magyarázatot, mely összefüggésben van a szabályrendszerrel, ám a felvázolt kockázatra nem tudtak érdemleges megoldást javasolni. A Légimentő nonprofit Kft jóvoltából, konzultáltunk a Készenléti Rendőrség, UAS témában érintett vezetőivel. Felhívtuk a figyelmet az EU-EASA által kiadott U-Space rendeletre, mely feladatokkal kötelezi a jog alkotókat és gyakorlókat egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy hamarosan (ismét késve?) várható a Légügyi Törvény újabb változása. Ami azonban eredmény, hogy a nagygépes pilóták által használt NetBriefing (egyfajta légtér-térkép), az eddig kifogásként emlegetett GDPR ellenére is, megjelenítheti az MDS-app adatait. Nem csak térképes jelölésként, mert az korábban is megjelent, hanem a felhasználó azonosítást és adatokat a jelöléssel kapcsolatban (mérete, ideje stb.)Használjátok az applikációt, gyűjtésetek a repült gyakorlati időt és várjuk a visszajelzéseiteket, hogy kaphatunk értesítést az érintett területen esetleg alacsonyan áthaladó mentő-rendőr-katonai helikopterek mozgásáról, vagy más veszélyhelyzetről.


Szervezeti élet

A Drónpilóták Országos Egyesülete (DOE) a pilóta nélküli légijárművek népszerűsítése érdekében meghirdetett fotópályázati felhívását hobby felhasználók részére, a légiközlekedést, ezzel kapcsolatos közösségi életet és tevékenységet népszerűsítő művek beküldésére. Beküldési határidő 2023. január 20.

A DRÓNOZÁS ÉLMÉNYE
fotó-videó pályázat részvételi szabályzata itt érhető el.
Felhasználónként három pályaművet fogadunk, melyeket közösségi oldalunkon is közzéteszünk a közönség díjazás érdekében (lájkoljátok majd az arra érdemes műveket).

A 2023-as évre több rendezvénnyel is készülünk, ezek alkalmat adnak tapasztalatcserére, ismeretek megszerzésére, ismerkedésre és akár szórakozásra is.

 

A Drónpilóták Országos Egyesületének szervezésben az első hazai, közönség számára nyilvános mini drón verseny, amelyet további látvány és élmény elemekkel fokozunk az érdeklődők számára.

Tiny Drones DOE kupa és RC Show! 2023.02.05-én az Edutus Egyetem alulájában (1114 Bp. Villányi út 11.)

Minden érdeklődőt várunk szeretettel. Tagság megújítása, új belépések

Előkészítjük 2023. évre az egyesületi tagság megújításának folyamatát. Gilly Áron az egyesület alelnöke több grafikát is készített a drónozás népszerűsítése, a tagság megújítása és az új belépők bátorítása érdekében. Annak érdekében, hogy az egyesület üzenete minél több érdeklődőhöz jusson el, több fórumon is megjelentünk, komoly eredményekkel.

Hamarosan az aktív tagok részére a 2023-as tagsági díjbekérőt küldünk a szamlazz.hu rendszeren a korábban megadott e-mail címre küldve. A tagdíjfizetés a linkre kattintással bankkártyás fizetéssel és átutalással is lehetséges. Azon tagok részére, akik nem tudnak bankkártyával fizetni, esetleg személyes pénztári befizetés esetén kérjük, hogy az elnökség felé írásban jelezze (elnokseg@doe.hu ), vagy a rendszerük nem fogadja az e-számlát, írjon nekünk. 2023-ra a tagságot a weboldalunkon is meg lehet újítani, ugyanitt lehet új tagsági belépést kezdeményezni. A 2023-ra a kötelező légijármű felelősségbiztosítást arra a tagra tudjuk megkötni, aki befizette a tagsági díjat. A vállalkozásokra kedvezményes díjjal tudunk biztosítást kötni, amely kedvezmény általában már egy drónnál is nagyobb, mint a tagsági díj. (elérések száma: 32 529)

Legyen továbbra is XXI. századi hobby-d, vállalkozz az új technológia lehetőségeivel. Látogasd a weboldalunkat, kövesd közösségi oldalainkat.

Online jelenlét

Védett, biztonságos WEB oldal – https://doe.hu

Valamennyi híreket az egyesület a honlapján hozza nyilvánosságra. A honlap tartalmát részben a Drónpilóták Országos Egyesülete nyílt, részben a DOE Társalgó zárt Facebook csoportban osztjuk meg, amely lehetővé teszi a korábbi bejegyzések visszakeresését is.

Drónpilóták Országos Egyesülete nyílt Facebook csoport

Tagdíj bankszámlaszáma: 16200151-18542792

IBAN: HU23 1620 0151 1854 2792

S.W.I.F.T.BIC: HBWEHUHB

Bank: MagNet Bank Zrt.

ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
A Drónpilóták Országos Egyesülete (DOE) a személyes adatok védelme és az érintettek tájékoztatása érdekében az weboldalán feltüntetett adatvédelmi szabályzatát az alábbiakkal egészíti ki.

Az adatkezelési műveleteket a DOE úgy szervezi és hajtja végre, hogy a személyes adatok kezelésével érintettek magánszférájának a legmagasabb fokú védelme biztosítva legyen.

Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az adatok károsodása és véletlen elvesztése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A DOE által végzett adatkezelés megfelel a GDPR adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Adatkezelő a személyes adatokat egyrészt minden esetben úgy kezeli, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabály előírásának, másrészt pedig az adatkezelés közben tisztességesen és átlátható módon jár el.
Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni. Az adatkezelő kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat.
Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk. Az Adatkezelő csupán annyi személyes adatot gyűjt az Érintettről, amennyire feltétlen szüksége van a megjelölt cél megvalósulásához.
Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.
Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.
Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az Érintetteket az adatkezelésről.

A jelen pontban részletezett Adatkezelési tájékoztató többek között tájékoztatást nyújt a pályázónak a pályázat során történő személyes adatainak kezeléséről úgy, mint a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat a pályázó az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire is.

A jelen pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, azaz nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen. A pályázatban való részvétel előfeltétele ugyanakkor a személyes adatok megadása, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulás.

A pályázó a Részvételi szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadásával és a fényképfelvétel beküldésével megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását.

1.1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK

A pályázat szervezője a Drónpilóták Országos Egyesülete (székhely: 1064 Budapest, Csókakő u 6/b.; nyilvántartási száma: 01-02-00115554), e-mail cím: info@doe.hu a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szervező).

Az adatok feldolgozását a szervező megbízásából nyereményeket kézbesítő cég végezheti, továbbiakban: Adatfeldolgozó. Amennyiben az adatfeldolgozóval kapcsolatos kérdése merül fel, úgy a pályázónak lehetősége van jelezni a elnokseg@doe.hu e-mail címen.

1.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a pályázattal összefüggésben, a pályázat lebonyolítási időtartama alatt a pályázók nevezésének nyilvántartása, értékelés lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatokat a pályázat lezárását, illetve, ha a nyeremények átadására a pályázat lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

A pályázók a jelen pályázatban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a publikálhassa a nyertes pályázók nevét és fotóját a DOE közösségi oldalain (weboldal, Facebook, Instagram, Hírlevél, egyesületet népszerűsítő szórólap, vagy rollup). Ennek megfelelően a nyertesek a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és alkotásuk nyilvánosságra hozatalához, ezen adatokat Szervező térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett a nyeremények átadását követően maximum öt [5] éves határozott időtartamig.

1.3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a pályázó a Részvételi szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadásával és a nevezés beküldésével megad.

Az adatkezelés jogalapja a pályázó önkéntes hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik. [a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről]. A pályázó a Részvételi szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadásával és a nevezés beküldésével hozzájárul, hogy az Adatkezelő a pályázók által a nevezés során megadott személyes adatokat kezelje, továbbá, hogy Adatfeldolgozókat igénybe vegyen. Az adatkezelés-, és feldolgozás jogalapja jelen tájékoztatás ismeretében az érintettek, azaz a pályázók előzetes és részletes tájékoztatásán alapuló, önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

1.4. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Nevezés során a pályázók személyes adatainak kezelése és feldolgozása – a pályázó által megadott – alábbi személyes adatokra terjed ki:

teljes név;
életkor;
email cím;
kizárólag nyertes pályázatok esetén az alábbi adatok: lakcím, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, születési hely és idő, anyja neve, bankszámlaszám;
minden egyéb a pályázaton történő részvétellel kapcsolatban a pályázó által a DOE részére nyilvánosságra hozott adat;
Pályázatban való részvétel feltétele a személyes adatok megadása.

1.5. KIK ISMERHETIK MEG A REGISZTRÁLT ADATOKAT?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából eljáró alábbi Adatfeldolgozó végezheti:

– Nyeremények kézbesítése céljából a nyereményeket kézbesítő vállalkozás,

– közösségi oldalakat és hírlevél adatbázist kezelő vállalkozás (Ezek a DOE adatvédelmi oldalán kerülnek felsorolásra)

Az Adatkezelők a pályázó személyes adatait harmadik személyeknek semmilyen formában nem adja el, nem továbbítja, illetve nem adja át a pályázó erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása nélkül.

1.6. A PÁLYÁZÓ JOGAI A KEZELT ADATAIVAL KAPCSOLATBAN
A pályázót megilleti az adataihoz történő hozzáférés joga. A hozzáférés joga alapján, a pályázó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben azok kezelése folyamatban van, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: adatkezelés céljáról, a pályázóra a vonatkozó személyes adatok kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, ha ez pontosan nem határozható meg úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a pályázat érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a pályázónak a pályázaton való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik.

Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha a pályázó ezt kéri. Pályázó az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozását kérni:

– a pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és a pályázó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– a pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a pályázó jogos indokaival szemben.

Amennyiben az Adatkezelő a pályázó adatainak helyesbítése, adatkezelés korlátozza vagy az adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a pályázót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A pályázót megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az adathordozhatósághoz való jog keretében a pályázó jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor a pályázó kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

A pályázót megilleti a tiltakozás joga. A pályázó saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a pályázó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a pályázó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a pályázó önkéntes hozzájárulásán alapul, a pályázót megilleti a hozzájárulásának visszavonásának joga, azaz jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. Ez ugyanakkor nem érinti visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a hozzájárulás visszavonására a pályázat érvényes időtartamának befejezése előtt következik be úgy a pályázónak a pályázaton való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik.

1.7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben a pályázó úgy érzi ennek nem felelt meg a Szervező, illetve a fent említett jogokkal kapcsolatos kérdése, merül fel, jogával élni kíván, úgy a pályázónak lehetősége van jelezni a elnokseg@doe.hu e-mail címen, vagy a következő postai címen: 1064 Budapest, Csókakő z 6/b.

Amennyiben a pályázó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint a hatáskörrel rendelkező szervhez, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391 1400).

Továbbá amennyiben a pályázó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

1.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a fentiekben megjelölt személyes adatokat kizárólag elektronikusan, az informatikai rendszerében tárolja. Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról és védelméről.

Az informatikai rendszer működtetése során a szükséges védelmi megoldások biztosítják, hogy Érintettek adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

1.9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelési szabályok folyamatos változása miatt, időről időre felülvizsgálja és az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa, hogy minél magasabb szintű védelmet biztosíthasson a pályázó adatainak kezelése során. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a weboldalunkon érhető el.

Jelen Adatkezelési tájékoztatóra a 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (közismert nevén a GDPR) valamint a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2022. december 20.

Dr. Csevár Antal

DOE alelnök

adatvédelmi tisztviselő

Hírlevél - fejléc

Neked ajánljuk ...

Eseti légtér változás

Újabb változások léptek hatályba az eseti légtér igénylésének menetében. Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) március 21-én új verziószámra váltott. A

Tovább olvasom »