KP index

2021/10/1 – Rendkívüli közgyűlés

Hírlevél - fejléc

MEGHÍVÓ

A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

rendkívüli közgyűlésére

Ismeretlen objektum

Tisztelt Egyesületi Tag!

A civil szervezetek nyilvántartását vezető Fővárosi Törvényszék a DOE változásbejegyzési kérelme alapján, a benyújtott dokumentumok áttekintését követően hozott végzésében arra a megállapításra jutott, hogy a korábbi sorozatos hiánypótlások teljesítése,  valamint a 2021. évi tisztújítás jogszerű megerősítésének érdekében, rendkívüli közgyűlés összehívása szükséges. Egyben megállapította azt is, hogy 2016-tól benyújtott alapszabály módosítások bejegyzésére nem került sor, az akkortól tartott közgyűlések dokumentumai a tisztségviselőknek a civil szervezetek nyilvántartásába történő bejegyzésére, a tisztségviselői megbízatások megszűnésének átvezetésére, továbbá az alapszabály módosítások bejegyzésére alkalmatlanok. A Fővárosi Törvényszék az egyesületet a hiányosságok pótlására hívta fel, amelynek 45 napon belül kell eleget tenni.

A fenti végzésben felsorolt hiányosságok pótlására a 2021. május 16. tartott közgyűlés, illetőleg május 30-án tartott megismételt közgyűlés által választott ügyvivői minőségben eljáró – elnöksége rendkívüli közgyűlést hív össze. Az ügyvivői minőségben eljáró elnökség eltökélt szándéka az elmúlt évek hiányosságainak haladéktalan pótlása.

A rendkívüli közgyűlés kizárólagos célja, hogy a bírósági hiánypótlás teljesítéséhez szükséges okiratokat szabályos közgyűlés megtartásával pótolja, az egyesület törvényes működésének és a közhiteles nyilvántartásának alapfeltételeit helyreállítsa.

Tájékoztatás a rendkívüli közgyűlés helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról:

A rendkívüli közgyűlés helye: Budapest, Vezér u. 28/b, 1144 (cserepesház)

A rendkívüli közgyűlés időpontja: 2021. október 27. 15. óra

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő)
 2. A rendkívüli közgyűlés okainak ismertetése
 3. Tisztségviselők választása
  • elnök választása (egy fő)
   • jelölt: Sipos Márió
  • 2 alelnök választása (két fő)
   • jelöltek: dr. Csevár Antal
   • Gilly Áron
  • 3 felügyelőbizottsági tag választása (három fő)
   • Marján Zsolt
   • Kadelka Róbert
   • Kévés Tamás

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal a pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt. Az egyesület létszáma 700 fő és az elmúlt évek tapasztalatai során mutatott aktivitás alapján nem számítunk arra, hogy a rendkívüli közgyűlés október 27-i ülése határozatképes lesz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyesület jelenleg érvényesen bejegyzett tisztségviselővel nem rendelkezik, az ügyvivő elnökségnek nincs rendelkezési joga az egyesület bankszámlája felett, ezért nem tudja megteremteni az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételének olyan lehetőségét, amely alkalmas a tagok azonosítására a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására. Emiatt a rendkívüli közgyűlésen a tagok a jogaikat kizárólag személyes jelenlét mellett gyakorolhatják.

A közgyűlésen a tagok helyett kizárólag közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az elnökség vagy a felügyelőbizottság tagja.

Megismételt rendkívüli közgyűlés

A 2021.10.27-én tartandó rendkívüli közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt rendkívüli közgyűlés:

helye: Budapest, Vezér u. 28/b, 1144  (Cserepesház)  https://goo.gl/maps/bkfcG4dHFjsaWGu8A

időpontja: 2021. október 31. 10.00 óra

Tájékoztatom, hogy a megismételt rendkívüli közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül.

A meghívót az egyesület tagjai a belépési nyilatkozaton megadott elektronikus címükre küldeményként kapják meg, egyúttal az elnökség gondoskodik a meghívónak a DOE oldalán való nyilvános közzétételéről is.

Egyben tájékoztatjuk a tagokat, hogy az ügyvivői minőségben eljáró elnökség a működésétől a megválasztását követően havonta hírlevélben és a honlapon nyújt tájékoztatást, folytatja a web oldalon a korábban megkezdett tudásmegosztást. Működteti a Facebook DOE Társalgó és a Drónpilóták Országos Egyesülete zárt csoport, ahol felületet biztosítunk tagjaink és az érdeklődők számára a tapasztalatok megosztására, kérdések feltevésére és válaszok megadására. A tagok továbbra is jelentős kedvezménnyel köthetnek felelősségbiztosítást a pilóta nélküli légijárműveikre. Továbbá folytatjuk a tervezett biztosítási termék változását megoldani, illetve aktívan részt veszünk a Magyar Drón Koalíció több munkacsoportjában, kiemelten a szabályozás, stratégia és sport – hobbi területeken.

Kelt Budapesten, 2021. október 11. napján

Sipos Márió

mb. elnök

Drónpilóták Országos Egyesülete

Neked ajánljuk ...

Új kategória a légtérben

Tanúsítási célú veszélyes légtér Az építési és közlekedési miniszter módosította a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló rendeletet és új

Tovább olvasom »

MyDroneSpace app

A légiközlekedési szabályok 2021 évi változásával a hazai drónosoknak kötelező a MyDroneSpace alkalmazás használata. A repülési területet az alkalmazásban akkor is

Tovább olvasom »

UAV Forecast app

A drónosok egyik legnépszerűbb alkalmazása, amely az időjárási viszonyainak aktuális állapotát és várható jellemzőit mutatja, majd az előre beállított paraméterek (szélsebesség,

Tovább olvasom »