KP index

MEGHÍVÓ – Közgyűlés 2023

MEGHÍVÓ
A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
2023. évi rendes közgyűlésére

FIGYELEM: A közgyűlés megtartására és a szavazásra elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével (online módon) kerül sor.

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Elnökség a Drónpilóták Országos Egyesületének az éves rendes közgyűlését a Ptk 3:72. § (1) bekezdése alapján hívja össze.

Tájékoztatás a közgyűlés megtartásának módjáról, helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról:

A rendes közgyűlés tartására és a szavazásra elektronikus hírközlő eszközökkel kerül sor.

A rendes közgyűlés időpontja: 2023. május 23. (kedd) 18. óra

A rendes közgyűlés napirendi pontjai:

Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők);
A Drónpilóták Országos Egyesülete 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása;
A Drónpilóták Országos Egyesülete Elnökségének 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása
Felügyelőbizottsági tag választása (javasolt tisztségviselő: Pető Gábor)
Az egyesület 2023. évi költségtervének elfogadása.

Az egyesület 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának tervezetét, az Elnökség 2022. évi szakmai beszámolóját és a 2023. évi költségtervet a meghívóval együtt küldjük ki a tagoknak, egyben az egyesület zárt honlapján (csak tagoknak elérhető felületén) is közzétesszük. A DOE/felhasználói fiók a tag saját belépési adatával érhető el. Amennyiben az elérésnek akadálya van, kérjük az elnökség felé haladéktalanul jelezni. (elnokseg@doe.hu)

A közgyűlés megtartásának módja:
A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A tag a közgyűlés ülésén tagsági jogait elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolhatja. Erre a Ptk 3:74. § (2) bekezdése és az egyesület alapszabályának IV. 4. pontja ad lehetőséget. A tagok azonosítása a honlap tagi felületére a tagi azonosítóval (név, jelszó) történő belépéssel lehetséges. A tagi oldalon helyeztük el az elektronikus kommunikációba történő belépés linkjét is, amely a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosítja. A szavazásra kizárólag elektronikus úton az egyesület honlapján a tagi felületre történő belépéssel van lehetőség.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem számítunk arra, hogy az első rendes közgyűlés 2023. május 23-i ülése határozatképes lesz.

A közgyűlésen a tagok helyett kizárólag közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az Elnökség vagy a Felügyelőbizottság tagja. A meghatalmazást a közgyűlés megkezdését megelőzően az Elnökség részére el kell juttatni.

Megismételt közgyűlés

A 2023. május 23-án tartandó rendes közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2023. május 27-án (szombaton) 10.00 óra

Tájékoztatom, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a résztvevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül.

A meghívót az egyesület tagjai a belépési nyilatkozaton megadott elektronikus címükre küldeményként kapják meg, egyúttal az elnökség gondoskodik a meghívónak a DOE oldalán való nyilvános közzétételéről is.

Kelt Budapesten, 2023. május 8. napján

Sipos Márió
elnök
Drónpilóták Országos Egyesülete

Melléklet:
a DOE 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolója
a DOE Elnökség szakmai beszámolója
a DOE Elnökség 2023. évi költségterve

Jelen körlevelet a Drónpilóták Országos Egyesületének aktív tagjai kapják

Tudnivalók összefoglalása:
A közgyűlésen való részvétel a DOE tagi felületén a tagi azonosítóval történő belépést követően lehetséges.
A közgyűlés első időpontja: 2023.05.23. (kedd) 18.00 óra
A megismételt közgyűlés időpontja: 2023.05.27. (szombat) 10.00 óra
A közgyűlés elektronikus kommunikációjába történő belépés linkjét, továbbá a szavazási felületet a tagi oldalon helyeztük el

 

DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSE

 

Neked ajánljuk ...